Engel des Heren


De Engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt;
            En zij heeft ontvangen van de heilige Geest.

001 niks Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met U.
Gij zijt de Gezegende onder de vrouwen
en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
            Heilige Maria, Moeder van God,
            bid voor ons zondaars,
            nu en in het uur van onze dood.
            Amen.


Zie de Dienstmaagd des Heren;
            Mij geschiede naar uw woord.

001 Wees gegroet, Maria, ......
            Heilige Maria, ......

En het Woord is vlees geworden;
            En Het heeft onder ons gewoond.

Wees gegroet, Maria, .......
            Heilige Maria, ......

Bid voor ons, Heilige Moeder van God,
            Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.

Laat ons bidden.
Heer, stort uw genade in onze harten,
opdat wij, die door de boodschap van de Engel
de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen,
niks 001 door zijn lijden en kruis gebracht worden
tot de heerlijkheid van de verrijzenis.
Door dezelfde Christus, onze Heer.
            Amen.De Engel des Heren
(latijn: Angelus)
is een gebed dat
traditioneel driemaal daags
gebeden wordt
's morgens om 6 uur
's middags om 12 uur
en 's avonds om 6 uur

Het gebed wordt aangekondigd door het luiden van het angelusklokje

Sinds paus Johannes XXIII bestaat het gebruik dat de paus iedere zondag
- om 12 uur 's middags -
voorgaat in het angelusgebed

In de paastijd wordt het angelus vervangen door het regina caeli


Het Angelus werd door paus Calixtus III in 1450 voorgeschreven als gebed tegen het Turkse gevaar
want in die tijd werd Europa voortdurend bedreigd vanuit het Ottomaanse Rijk
De Angelusklok werd daarom ook wel Turkenklok genoemd