RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
Aswoensdag

askruis


Aswoensdag is de eerste dag van de 40-dagentijd, de tijd als voorbereiding op het Paasfeest. Waar we het lijden, het sterven en vooral de verrijzenis, de overwinning op de dood, van Jezus herdenken.

op palmzondag
worden palmtakken
gewijd

iedere gelovige kan
een takje meenemen
naar huis

de palmtakken
die overblijven
worden bewaard

en op (of soms net voor)
aswoensdag worden
deze takken verbrand

de as die overblijft
wordt gebruikt
voor het uitreiken
van het askruisje
aan de gelovigen
op aswoensdag

Met de woorden “Gedenk mens, dat gij stof zijt en tot stof zult wederkeren” krijgen de gelovigen tijdens de viering op aswoensdag met as een kruisje op hun voorhoofd getekend. Dat doet ons eraan herinneren dat wij sterfelijk en onvolmaakt zijn en dat wij het eeuwig leven en het volmaakte geluk slechts kunnen bereiken als wij ons tot Christus bekeren, waartoe ons speciaal de komende 40 dagen tot aan het feest van zijn verrijzenis gegeven zijn.

De traditie van het askruisje komt voort uit de middeleeuwse praktijk om in de kerk openbare zondaars op aswoensdag in een speciale plechtigheid te bestrooien met gewijde as.
Daarna werden deze zondaars de kerk uitgestuurd, zoals Adam en Eva het paradijs werden uitgestuurd. Deze zondaars mochten tot Witte Donderdag niet meer in de kerk komen.
Later raakte de openbare boetedoening in onbruik en werden alle gelovigen met as een kruis op het voorhoofd gezet, omdat alle mensen zondigen.

Weerspreuken
      -   Schijnt op Aswoensdag de zon, dan wordt het een goed appeljaar
      -   Het weer van Aswoensdag, houdt men de gehele vasten
      -   De vastentijd zonder regen,verkondigt een jaar met veel zegen

niks

niks