Liturgie
 

Misintenties kunt u opgeven bij het Parochieel Secretariaat

Werkgroep liturgie (WGL)
In deze groep hebben mensen zitting die contactpersonen zijn van de groep kosters, lectoren en de diverse koren. Zij stellen het liturgische rooster op en zorgen voor de voorbereiding en evaluatie van de vieringen.

Kosters
In onze geloofsgemeenschap is een 4-tal vrijwillige kosters die bij toerbeurt voor, tijdens en na de vieringen zorgdragen voor een sfeervol verloop.

verder

Misdienaars
In onze geloofsgemeenschap assisteren misdienaars en acolieten de pastor tijdens de vieringen.

Kinderwoorddienst
Elke maand wordt er tijdens de viering in de kerk een aparte viering voor de kinderen gehouden in de ronde voorzaal van de kerk. Tijdens deze Kinderwoorddienst wordt het evangelie op een eigen wijze uitgelegd aan de kinderen. Er wordt op creatieve wijze gebeden, gezongen en voorgelezen. kinderviering De precieze data worden vermeld in het parochieblad en in het overzicht van de vieringen.

Lectoren
Tijdens de vieringen assisteert een lector de pastor met het voorlezen van de lezingen, het uitspreken van de voorbeden en het uitreiken van de communie.

Koren verder
In onze geloofsgemeenschap kennen we verschillende koren, organisten en begeleiders.

Werkgroep Diensten Onder Leiding van Parochianen (D.O.L.P.)
Deze groep parochianen verzorgt vele vieringen van Woord en Communie in alle drie kerken van onze parochie.

Bloemenverzorging
verder Een groepje vrijwilligers neemt al jaren de verzorging voor de bloemen en planten in de kerk op zich. Waar mogelijk wordt er thematisch gewerkt. Zoals bijvoorbeeld in de advent van 2012.

Collectanten
Elke viering zijn er mensen aanwezig om de gaven in de vorm van twee collectes in ontvangst te nemen.

Koffiedrinken
Elke 1e zondag van de maand is er na de viering gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een kopje koffie. De data waarop dit plaats vindt worden gepubliceerd in het parochieblad. De data zijn ook te vinden in het overzicht van de vieringen op deze site.

KindjeWiegen
verder Op 1e Kerstdag wordt het kerstverhaal uitgebeeld en worden de bekende kerstliedjes gezongen voor en met de allerkleinsten en hun (groot)ouders.

Parochieel Secretariaat
info(a)rk-parochies.nl *

* vervang (a) door @

Contactpersoon WGL
T. (Taco) Hofland

niks

Kosters en collectanten
P. (Piet) Krijnen

Misdienaars
S. (Sabine) Wijfjes

niks

Kinderwoorddienst
H. (Hanneke) Hultink

Lectoren
T. (Taco) HoflandD.O.L.P.
P. (Piet) Maes

niks

Bloemenverzorging
A. (Annet) Ouwehand

niks wieroken