Pastoraat
 

Pastor D. Gies is eerst-aanspreekbare pastor voor de R.K.geloofsgemeenschap Sint Stephanus.
Voor informatie kunt u contact opnemen met het Parochieel Secretariaat
Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met pastor Gies 0561 - 618290 / 0522 - 252782
( graag inspreken )
Voor minder dringende zaken kunt u mailen naar:   pastorgies(a)rkkerkmeppel.nl *
                                                                                                         * vervang (a) door @
                                                                                                           dit is een antispam maatregel
Vieringen
Iedere zondag om 10.00 uur worden er in onze gemeenschap vieringen van Eucharistie en vieringen van Woord en Communie gehouden. Deze vieringen worden voorbereid en geleid door de pastores of de werkgroep D.O.L.P. (Dienst Onder Leiding van Parochianen)
Voor feestdagen en andere vieringen: zie het parochieblad of hier.
Misintenties kunt u opgeven bij het Parochieel Secretariaat.

Doop
Om uw kind te laten dopen kunt u zich opgeven bij de pastor. De voorbereiding vindt plaats in een gesprek tussen de pastores en de doopouders. De doop kan plaats vinden in een gezamenlijke viering in een viering op zondag, maar ook een aparte viering is mogelijk. De doop wordt uitgevoerd door pastor J.Okonek.

Eerste Communie
Voor deze eerste deelname aan de Eucharistie komen de kinderen van groep vier van de basisscholen in aanmerking. Zij worden hiervoor uitgenodigd wanneer zij ingeschreven staan in onze parochie. De voorbereiding wordt uitgevoerd door de werkgroep 1e H.Communie.

Vormsel
Dit sacrament wordt in onze geloofsgemeenschap gevierd met jongeren van ongeveer 15 jaar. Na de basisschool ontvangen jongeren een uitnodiging om mee te doen aan de jongerencatechese. Deze groep komen in een periode van 2 jaar ongeveer 15 keer bij elkaar.

Huwelijk
Voor een kerkelijke, of een gemengd-kerkelijke huwelijksviering kunt u zich (liefst minstens 3 maanden van tevoren) wenden tot de pastor. In enkele gesprekken wordt er ingegaan op de betekenis van deze stap en wordt de viering voorbereid.

Sacrament van Boete en Verzoening / Boeteviering
In onze geloofsgemeenschap worden er in de tijd voor Kerstmis en Pasen boetevieringen gehouden. De exacte tijden worden vermeld in het parochieblad.
Voor een persoonlijk boetegesprek kunt u contact opnemen met pastor Okonek.

Ziekencommunie
Wanneer u door ziekte of ouderdom gebonden bent aan huis, maar toch graag een keer de communie wilt ontvangen, dan kunt u contact opnemen met het Parochieel Secretariaat of de pastor.

Ziekenzalving / Ziekenzegen
Wanneer we door ernstige ziekte of ouderdom ervaren hoe kwetsbaar het menselijke leven is, zoeken we vaak naar kracht om de weg te gaan die nog voor ons ligt. Op die momenten is het mogelijk om Gods kracht en nabijheid te vragen in het Sacrament van de Ziekenzalving of in de Ziekenzegen. U kunt hiervoor contact opnemen met de pastor.

Binnen onze parochie is af en toe ook de gelegenheid om in één van de drie parochiekerken in een gezamenlijke viering het Sacrament van de Ziekenzalving te ontvangen.
Dit wordt meestal aangekondigd in het parochieblad of op deze site.

Overlijden / Uitvaart
Wanneer een dierbare overleden is en u wilt een kerkelijke uitvaart, dan kunt het beste zo spoedig mogelijk contact opnemen met de pastor. De dag en het tijdstip van de uitvaart worden dan in overleg vastgesteld. In ons parochie hebben wij een actieve uitvaartgroep. Zij assisteren de pastor bij uitvaarten en bij afwezigheid of ziekte van de pastores verzorgen zij de liturgie bij de uitvaart.

Pastoraal Beleidsplan

H.Anna
de moeder van Maria
contact
pastores