RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel

 
Van drie zelfstandige parochies:   Meppel - Hoogeveen - Beilen
 
          via het Samenwerkingsverband MHB naar:
 
                    het ontstaan van de parochie Heilige Drie-eenheid
 

parochielogo
het logo van de nieuwe parochie bestaat uit:
een triquetra
een cirkel
en een kruis

het oeroude beeld van de triquetra geeft op een heel tastbare manier de relatie tussen de drie personen
van ene God weer
elk van de drie delen is duidelijk een uniek element
maar het is niet te traceren waar de ene eindigt en de andere begint

dit beeld wordt nog eens versterkt door de cirkel die er doorheen gevlochten is
de cirkel benadrukt de eenheid van God zonder begin of einde

het kruis geeft de kern van ons geloof weer

Door een toenemende ontkerkelijking en een gestage afname van het aantal beschikbare pastores ontstond in de tachtiger jaren van de vorige eeuw het SamenWerkingsVerband Meppel-Hoogeveen-Beilen:

            - de St.Stephanusparochie in Meppel
            - de Onze-Lieve-Vrouwe-Visitatie-parochie in Hoogeveen
            - de St.Willibrordparochie in Beilen

Op 26 november 2011 kondigde bisschop De Korte in het beleidsplan 2011-2020 Kwetsbaar en Hoopvol aan dat alle parochies van het bisdom Groningen-Leeuwarden zouden moeten fuseren/samengaan tot grotere parochies.

Per 1 januari 2016 zijn de genoemde drie parochies gefuseerd en gaan verder onder de naam
            Heilige Drie-eenheid.

Het samenvoegen van drie verschillende parochies tot één nieuwe parochie gaat niet snel. Men is gewend aan de eigen omgeving, aan de eigen kerk, waar soms al generaties werden gedoopt, trouwden en van waaruit begraven werd. Men moet aan elkaar wennen, men wil eigen tradities in stand houden.
Binnen het Samenwerkingsverband werden al verschillende zaken samen aangepakt:

            * optimale inzet van de pastores
            * een gezamenlijk secretariaat, het I.P.S.
                  "Inter-Parochieel Secretariaat"
            * een gezamenlijke werkgroep, D.O.L.P.
                  "Diensten o.l.v. Parochianen"
            * samenwerking tussen de redacties van
                  de drie verschillende parochiebladen
            * uitwisseling van ervaring op bestuursniveau
            * samenwerking met de diverse werkgroepen

Langzamerhand zullen we naar elkaar toegroeien om uiteindelijk één parochie te zijn,
waarbij elke locatie zijn eigen identiteit behoudt MHB-kerken

klik op een plaatje van een kerk
voor de website van die geloofsgemeenschaphartelijke triquetra

    Een parochie waar men elkaar liefheeft . . .
                    is een afspiegeling van de Drie-eenheid

handtekening