RK Geloofsgemeenschap                                        

niks

            St.Stephanus - Meppel


De Goede WeekVraag aan een niet-christelijke voorbijganger op straat wat het belangrijkste christelijke feest is en het antwoord zal hoogstwaarschijnlijk zijn: “Kerstmis!”
Natuurlijk is Kerstmis een belangrijk feest in de Kerk, maar het allerbelangrijkste feest is toch wel Pasen.
De week voor Pasen noemen we de Goede Week.Van Palmzondag
Op de zondag voor Pasen vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem. Hij werd als een koning, een overwinnaar, binnengehaald. De mensen zwaaiden met palmtakken. Maar Jezus zit niet hoog te paard. Nee hij rijdt op een ezel. Het rijdier van de gewone man.

Tijdens de viering in de kerk krijgen de mensen allemaal een palmtakje dat is gezegend. De kinderen mogen met hun Palmpasenstok deelnemen naar de processie die in de kerk gehouden wordt.

Veel mensen nemen een palmtakje mee naar huis en steken het thuis achter het kruisbeeld.


via Witte Donderdag
Op Witte Donderdag viert Jezus het Joodse Paasfeest met zijn vrienden. Bij dat feest hoort een maaltijd. Een maaltijd waarin men herdenkt dat Jahweh een verbond sloot met het Joodse volk om hen te bevrijden uit de slavernij in Egypte.
Maar voordat men aan tafel gaat moet men zich reinigen. Jezus neemt deze taak van de dienstknecht op zich.
Tijdens de maaltijd wordt plat ongerezen brood, het brood der ellende gegeten. Matzes dus. Ook wordt er wijn gedronken. Water kon immers ziekteverwekkend zijn.
Jezus deelde het brood en de wijn met zijn vrienden en vertelde hen dat God een Nieuw Verbond wilde sluiten met hen. Het was zijn laatste maaltijd hier op aarde.

De viering op de avond van Witte Donderdag herinnert ons aan drie elementen van het katholieke geloof:
-     de instelling van de Eucharistie
-     de instelling van het priesterschap       en
-     het gebod van de naastenliefde, zichtbaar gemaakt in de voetwassing

In deze viering wast de voorganger de voeten van een aantal aanwezigen. Daarna wordt de Eucharistie gevierd. Want in de Eucharistie herdenken we het Nieuwe Verbond.
Bij de consecratie worden de woorden van toen herhaald:
Dit is Mijn Lichaam.
Dit is Mijn Bloed.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.

We noemen de Eucharistie ook wel het Laatste Avondmaal.

Omdat het de laatste maaltijd van Jezus was wordt aan het eind van de viering alles “opgeruimd”. Het tabernakel waarin het Heilig Brood wordt bewaard wordt leeggehaald. Het altaar wordt helemaal afgeruimd. De kaarsen worden gedoofd. Het kleed van het altaar wordt opgevouwen.
Daarna verlaten we in stilte de kerk, waarmee we aangeven dat er iets buitengewoons gaat gebeuren.


en via Goede Vrijdag
Na deze laatste maaltijd met zijn vrienden verliet Jezus de stad Jeruzalem om te gaan bidden in de Hof van Getsemane. Hier werd hij verraden door Judas, een van zijn leerlingen. Soldaten en knechten van de hogepriesters en de farizeeën namen Hem gevangen. Ze brachten Hem uiteindelijk naar Pilatus, die Jezus eigenlijk niet wilde veroordelen, maar tenslotte toegaf aan de druk van het volk. Hij liet Hem geselen en ter dood brengen.
De zwaarst mogelijke straf was de kruisdood. De veroordeelde moest zelf zijn kruis dragen naar een plaats buiten de stad. Onderweg viel Jezus drie keer. Een voorbijganger werd gedwongen Hem te helpen bij het dragen van het kruis.
Hoewel Jezus zijn dood tegemoet ging, troostte hij onderweg mensen, die om Hem stonden te huilen.
Rond het middaguur werd Jezus aan het kruis geslagen en op het negende uur (dat is bij ons 3 uur 's middags) stierf Hij. Tegen de avond werd het lichaam van Jezus in een graf gelegd, omdat de Joden geen doden aan het kruis wilden laten hangen op de Sabbat.
Jezus onderging dit lijden om de mensen te redden van de zonden en de hemel voor hen weer te openen.
Dit alles is uitgebeeld in een 14-tal staties*, die samen de kruisweg worden genoemd.

Op Goede Vrijdag wordt om 3 uur 's middags de kruisweg gebeden. Bij elke statie wordt stilgestaan, gezongen en gemediteerd. We herdenken wat er gebeurd is.
Op Goede Vrijdag is er geen Eucharistieviering. 's Avonds is er wel een viering rond het Kruis.
We lezen het Lijdensverhaal zoals de apostel en evangelist Johannes dat heeft opgeschreven. Er zijn ook uitgebreide voorbeden voor alle gelovige en ongelovige mensen over de hele wereld. Vervolgens gaan we het kruis van Jezus vereren. Dit doen we door witte en/of gele bloemen neer te leggen bij het kruis. Deze bloemen worden gebruikt voor de versiering van de kerk met Pasen.
Ook op Goede Vrijdag verlaten we in stilte de kerk.


en Paaszaterdag
Op de sabbat lag Jezus in zijn graf. Er heerste rust. Ook in de kerk is het rustig. Er zijn geen vieringen op Paaszaterdag, die ook wel Stille Zaterdag wordt genoemd. Op deze dag eindigt ook de Vastentijd.


naar Pasen
Toen het de volgende dag licht werd gingen de vrouwen naar het graf. Zij zagen dat het leeg was. Jezus was daar niet meer. Hij was verrezen. Er was een nieuw licht opgegaan.
Het onmogelijke bleek mogelijk.

De dood blijkt niet het einde te zijn. De dood is overwonnen. Er is nieuw leven. Leven na de dood.

In de kerk wordt in de Paaswake het licht binnengebracht. Het licht van de Paaskaars. Het licht van Christus. Behalve het nieuwe licht van de paaskaars wordt in de paasnacht ook het water gezegend. Nieuw wijwater.
Daarmee worden we besprenkeld en hernieuwen we onze doopbelofte als teken dat ook wij met Pasen aan een nieuwe leven willen beginnen.

* statie = stil blijven staan


     

klik op de afbeelding of de naam van de dag
om te zien welke viering er die dag is